Regulamin

Regulamin Zajęć Umuzykalniających dla Dzieci w Krzeszowicach

1. Definicje 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:
a) Organizator –  „Zakręcalnia – pracownia działań twórczych” reprezentowana przez Edytę Porębę ;
b) Uczestnik – dziecko biorące udział w zajęciach;
c) Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka;de) Zajęcia – zajęcia o charakterze d)umuzykalniającym określonym w  ofercie, z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym regulaminie, prowadzone przez organizatora;
e) Karnet – dokument stanowiący dowód uiszczenia opłaty za Usługi, uprawniający do skorzystania z wybranych i opłaconych Usług w ilości większej niż jedna w określonym terminie. 
f) Bilet – dokument stanowiący dowód uiszczenia opłaty, uprawniający do jednorazowego z skorzystania z usług. 
 
2. Postanowienia ogólne
a) Organizator oferuje następujące usługi:
    organizacja zajęć umuzykalniających dla dzieci, 
b) Organizator świadczy Usługi na podstawie :
     - wykupionego karnetu miesięcznego ( cztery zajęcia),
     - wykupionego biletu jednorazowego;
c)  Karnet wystawiany jest na imię i nazwisko uczestnika.  Każde dziecko (lub opiekun) uczestniczące w zjęciach zobowiązane jest do każdorazowego okazywania karnetu,  
d) Karnet nie  może być odstępowany innym osobom. 
 
3. Korzystanie z Usług
a) Usługi kierowane są do dzieci w wieku od pierwszego do czwartego roku życia. Organizator  zastrzega sobie prawo oceny, do której grupy wiekowej zaliczyć dziecko. 
b)  Dziecku  biorącemu udział w zajęciach  towarzyszy jeden opiekun.  
    W zajęciach może dziecku towarzyszyć dwoje opiekunów za zgodą prowadzącego.
c)  Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia. 
d)  Korzystanie z usług możliwe jest wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie Cennikiem Usług. W przypadku rezygnacji z opłaconego biletu lub karnetu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztu opłaconych Usług. 
e) W razie niewykonania usługi z przyczyn leżących po stronie organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi  w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub. W razie nieskorzystania z zaproponowanej Usługi zamiennej Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystaną Usługę. 
f)  W razie nieskorzystania przez Uczestnika z opłaconych Usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, istnieje możliwość odrobienia jednych zajęć z karnetu. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystaną Usługę.
g) Warunkiem skorzystania z możliwości określonej w Punkcie 3f jest powiadomienie telefoniczne lub sms Organizatora o nieobecności . Zgłoszenia należy dokonać  do 20.00 dnia poprzedzającego zajęcia pod numer telefonu 501239415.
h)  Uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia zamiennego w czasie korzystania z usług.
i)  Z usług nie mogą korzystać Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne.
 k) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. w trakcie trwania zajęć za bezpieczeństwo uczestnika odpowiada jego opiekun.
4.  Postanowienia Końcowe
a)  Organizator zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W razie rozwiązania umowy z winy Klienta lub Uczestnika Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi. 
b) W razie rezygnacji przez Uczestnika ze świadczonych Usług, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi. 
 c) Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości      Opiekunów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. 
d) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.
e) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
f) Opiekun wyraża / nie wyraża (niepotrzebne skreślić) zgodę na fotografowanie, filmowanie uczestników w trakcie zajęć oraz umieszczanie ich na stronie Centrum Kultury i Zakęcalni.
g) Dane osobowe umieszczone w bazie danych Centrum Kultury i Zakręcalni są przetwarzane wyłącznie dla ich potrzeb, w żadnym wypadku, ani w żadnej formie dane te nie będą ujawniane innym osobom, ani innym podmiotom - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich korekty oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania